Projecten

Om een beeld te geven van de verschillende projecten en activiteiten die Gregor als zelfstandig onderzoeker en adviseur heeft uitgevoerd, zijn hieronder een aantal voorbeelden kort beschreven:

Lokaal antidiscriminatiebeleid – onderzoek en handreiking: in samenwerking met Movisie deed Gregor onderzoek naar de manier waarop gemeenten in Nederland antidiscriminatiebeleid vormgeven en hoe zij aankijken tegen het huidige stelsel van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en de wettelijke verplichtingen die daarmee gepaard gaan. Het Ministerie van BZK gaf de opdracht voor dit onderzoek mede als vervolg op eerder onderzoek naar het werk van ADV’s in Nederland. Dit onderzoek was gebaseerd op een enquête onder alle gemeenten in Nederland en telefonische interviews met een aantal geselecteerde gemeenten. Gregor schreef de rapportage waarin de kwantitatieve uitkomsten en de resultaten van de interviews in samenhang worden gepresenteerd en aangevuld zijn met voorbeelden van gemeentelijk beleid. Mede op basis van dit onderzoek is de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking is door het Ministerie van BZK aan gemeenten aangeboden om het te stimuleren nog actiever beleid te voeren om discriminatie te voorkomen en te bestrijden.

Discriminatiecijfers in 2017: in samenwerking met Art.1, kenniscentrum discriminatie, schreef Gregor het landelijk overzichtsrapport over discriminatiemeldingen en -registraties, in opdracht van het Ministerie van BZK en de politie. Hierin zijn de beschikbare gegevens over gedocumenteerde discriminatie in het jaar 2017 gebundeld: politie-registraties, meldingen bij antidiscriminatiebureaus, verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens en meldingen van internetdiscriminatie bij MiND. Het project bestond uit het samenvoegen, analyseren en beschrijven van alle cijfers in een toegankelijke en zo compleet mogelijke rapportage. De cijfermatige informatie is daarbij aangevuld met casusbeschrijvingen, om te laten zien wat voor incidenten achter de cijfers schuilgaan. Waar mogelijk heeft Gregor duiding gegeven aan de cijfers in het licht van bredere maatschappelijke gebeurtenissen en trends

Penvoering, visie-ontwikkeling en procesbegeleiding diversiteitsbeleid: voor een middelgrote maatschappelijke organisatie heeft Gregor een visiedocument opgesteld dat richting geeft aan het diversiteitsbeleid van de organisatie. Op basis van bestaande documenten en verslagen en een reeks gesprekken met de werkgroep die verantwoordelijk is voor het diversiteitsbeleid, heeft Gregor de hoofddoelstellingen, de prioriteiten, de werkwijze en de activiteiten voor het diversiteitsbeleid op een rij gezet. Niet alleen de inhoud, maar ook de toon van het document was van belang om te komen tot een visie die aansluit bij de hele organisatie. Daarnaast heeft Gregor de visie en de bijbehorende verandertheorie ook grafisch weergegeven. Met behulp van het visiedocument kan de organisatie het proces van diversiteitsbevordering verder op gang brengen.

Interviewreeks stakeholders VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: ten behoeve van de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens naar de VN over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag heeft Gregor in samenwerking met Marije Braakman vertegenwoordigers van circa 30 organisaties geïnterviewd die de belangen van mensen met een beperking vertegenwoordigen. Zowel brede belangenvertegenwoordigers als zelforganisaties van specifieke groepen werden gevraagd om hun visie te geven op de huidige stand van zaken op het terrein van inclusie in Nederland. De interviews gingen over de situatie op het terrein van arbeid, onderwijs, toegankelijkheid en zelfstandige participatie. De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in het eerste monitoringsrapport van het College.